Queres recibir todos os concertos e novidades de Atardecer no Gaiás directamente ao teu correo?

Email…

Lin e acepto as condicións

Responsable do tratamento
Fundación Cidade da Cultura de Galicia

Finalidades do tratamento
Informar sobre as actividades da Cidade da Cultura.

Lexitimación para o tratamento
O cumprimento dunha tarefa en interese público y de los fins sociais e estatutarios para os que foi creada a Fundación Cidade da Cultura de Galicia. Na páxina www.cidadedacultura.gal poderá verificar o contido da política de privacidade da Fundación aplicable ao caso.

Persoas destinatarias dos datos
Interesadas en recibir información sobre Atardecer no Gaiás e outras actividades da Cidade da Cultura.

Exercicio de dereitos
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderá exercer ante a Fundación Cidade da Cultura de Galicia, mediante o envío dunha comunicación á seguinte dirección: Fundación Cidade da Cultura de Galicia, Edificio CINC, terceiro piso, Monte Gaiás, s/n, 15707
Santiago de Compostela, o mediante o envío dun correo electrónico á cidade.cultura@xunta.gal .

Contacto delegado de protección de datos e máis información
http://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Menú de cierre